FANDOM


Tên gọi AlefA được hình thành từ ký tự cổ ℵ (Aleph), vốn được coi là ký tự đầu tiên của mọi kí tự. A và A lặp lại trùng hợp với rất nhiều yếu tố đối xứng trong tác phẩm: hai mặt trời, hai rặng núi...

Ngoài ra tên một số nhân vật được lặp lại (nhân vật đời sau đặt theo tên nhân vật đời trước), và số phận của các nhân vật dường như cũng mang bóng hình phản chiếu của tiền nhân trước đó.